BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Nguyenthithu Thuy - Tỉnh Gia Lai (31/01/2024)

Nội dung:

Xin chào anh/chị, tôi đọc được thông tin sau: - Chứng chỉ CDNN giảng viên Đại học/ Cao đẳng: Từ ngày 19/04/2022, giảng viên Đại học/ Cao đẳng chỉ cần 01 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tức là tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Đại học/ Cao đẳng không còn yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên Đại học/ Cao đẳng riêng biệt cho từng hạng nữa. Mà các hạng sẽ dùng chung một điều kiện có chứng chỉ bồi dưỡng CDNN Đại học/ Cao đẳng. - Chứng chỉ CDNN giảng viên Giáo dục nghề nghiệp: Tiêu chuẩn thăng hạng và bồi dưỡng chứng chỉ CDNN giảng viên Giáo dục nghề nghiệp vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH. Ngoài những tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ… Giảng viên muốn giữ hạng, thăng hạng vẫn cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp tương ứng. Vậy theo 2 thông tin trên thì tôi phải thực hiện như thế nào. Hiện tại tôi đang là giảng viên trường cao đẳng (trước đây là trường cao đẳng nghề nhưng hiện tại đã đổi tên thành trường cao đẳng), có sự khác biệt gì giữa “Chứng chỉ CDNN giảng viên Đại học/Cao đẳng” và “Chứng chỉ CDNN giảng viên giáo dục nghề nghiệp”. Tôi phải theo cái nào. Xin cảm ơn anh/chị đã giành thời gian cho câu hỏi của tôi.
Trả lời:
(22/02/2024)

Về nội dung bạn hỏi, xin trao đổi như sau:
- Quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN): Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN thay thế cho Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH[1]. Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH, viên chức chuyên ngành GDNN chỉ cần 01 loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN cho tất cả các chức danh (việc thăng hạng không cần chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN tương ứng).

- Phân biệt chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN: Theo thẩm quyền quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, các Bộ quản lý chức danh viên chức chuyên ngành có trách nhiệm quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với chức danh viên chức chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý (trong đó có quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp). Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập và Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong đó quy định chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN (thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH), trong đó quy định chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN (viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDNN công lập). Như vậy, đây là các loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh của viên chức chuyên ngành khác nhau: Viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo và viên chức chuyên ngành GDNN.

 

[1] Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực