BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Học bồi dưỡng CDNN giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nguyenthithu Thuy - Tỉnh Gia Lai (31/01/2024)

Nội dung:

Chào anh/chị, tôi đọc được thông tin sau: - Chứng chỉ CDNN giảng viên Đại học/ Cao đẳng: Từ ngày 19/04/2022, giảng viên Đại học/ Cao đẳng chỉ cần 01 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tức là tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Đại học/ Cao đẳng không còn yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên Đại học/ Cao đẳng riêng biệt cho từng hạng nữa. Mà các hạng sẽ dùng chung một điều kiện có chứng chỉ bồi dưỡng CDNN Đại học/ Cao đẳng. - Chứng chỉ CDNN giảng viên Giáo dục nghề nghiệp: Tiêu chuẩn thăng hạng và bồi dưỡng chứng chỉ CDNN giảng viên Giáo dục nghề nghiệp vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH. Ngoài những tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ… Giảng viên muốn giữ hạng, thăng hạng vẫn cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp tương ứng. Hiện tại tôi đang là giảng viên trường cao đẳng (trước đây là trường cao đẳng nghề), vậy tôi thuộc trường hợp nào, tôi đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học/cao đẳng, tôi có bắt buộc phải học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp không?
Trả lời:
(22/02/2024)
Về nội dung bạn hỏi xin trao đổi như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN thay thế cho Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH[1]. Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH, viên chức chuyên ngành GDNN chỉ cần 01 loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN cho tất cả các chức danh (việc thăng hạng không cần chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN tương ứng).

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH, nhà giáo là viên chức đang giảng dạy trong trường cao đẳng công lập thì áp dụng quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN theo quy định tại Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nhà giáo có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học/cao đẳng chưa đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN (mới đáp ứng chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN).

 

[1] Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực