BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 cho tỉnh Lạng Sơn để thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 cho 3 huyện thuộc đối tượng

16/06/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị:

Đề nghị Trung ương bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 cho tỉnh Lạng Sơn để thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 cho 3 huyện thuộc đối tượng, trong đó có huyện Văn Quan được bổ sung mới theo Quyết định số 275/QĐTTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyền thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020; đồng thời xem xét bổ sung vốn kế hoạch trung hạn cho tỉnh Lạng Sơn để thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 (Kiến nghị số 60)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng phương án phân bổ vốn trung hạn và vốn năm 2019 cho các huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, ban hành các Quyết định thông báo vốn cho các địa phương. Đối với tỉnh Lạng Sơn, Ngân sách Trung ương dự kiến phân bổ kinh phí đầu tư phát triển năm 2019 Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện nghèo là 102.287 triệu đồng cho 3 huyện Bình Gia, Đình Lập và Văn Quan, trong đó có bố sung vốn năm 2018 cho huyện Văn Quan là 28.679 triệu đồng.