BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử tri tỉnh Phú thọ đề xuất duy trì nguồn vốn thực hiện Chương trình 30a

09/06/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị: Đề xuất duy trì nguồn vốn thực hiện Chương trình 30a cho huyện Tân Sơn - huyện được công nhận thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 07/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các huyện nghèo, huyện thoát nghèo giai đoạn 2017-2020; theo Điểm a Khoản 1 Điều 4 của Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2018-2020 của 08 huyện thoát nghèo (trong đó bao gồm huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), cắt giảm nguồn vốn đầu tư các năm 2019, 2020 của 08 huyền thoát nghèo điều chuyển cho 29 huyện nghèo bổ sung theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 275/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, do các địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục hoàn thành các công trình đầu tư dang dở trên địa bàn các huyện nghèo nên ngày 12/11/2018. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 71/2018/QH14 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Theo Nghị quyết, các huyện thoát nghèo được tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn đầu tư bổ sung từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn các năm 2018 - 2020.