BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 277/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 277/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Kết luận thanh tra số 276/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH công nghiệp chính xác Eva Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 276/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH công nghiệp chính xác Eva Hải Phòng

Kết luận thanh tra số 275/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH Lite On Việt Nam
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 275/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH Lite On Việt Nam

Kết luận thanh tra số 274/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH Maple
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 274/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH Maple

Kết luận thanh tra số 273/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH H&T Intelligent control Việt Nam
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 273/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH H&T Intelligent control Việt Nam

Kết luận thanh tra số 272/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam)
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 272/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam)

Kết luận thanh tra số 271/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH PHIHONG Việt Nam
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 271/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH PHIHONG Việt Nam

Kết luận thanh tra số 270/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 270/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH

Kết luận thanh tra số 269/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty cổ phần Paishing Việt Nam
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 269/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty cổ phần Paishing Việt Nam

Kết luận thanh tra số 268/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt nam
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 268/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt nam

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/16