BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 283/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quản lý tài chính, tài sản tại Văn phòng quốc gia về giảm nghèo
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 283/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quản lý tài chính, tài sản tại Văn phòng quốc gia về giảm nghèo

Kết luận thanh tra số 142/KL-TTr ngày 15/6/2022 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quản lý tài chính, tài sản tại văn phòng Làng Trẻ em SOS Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 142/KL-TTr ngày 15/6/2022 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quản lý tài chính, tài sản tại văn phòng Làng Trẻ em SOS Việt Nam


Kết luận thanh tra số 141/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 141/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng


Kết luận thanh tra số 101/KL-TTr ngày 24/5/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định
Tỉnh Bình Định
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 101/KL-TTr ngày 24/5/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định


Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La
Tỉnh Sơn La
Nội dung:

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La


Kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản và việc thực hiện chức năng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid19 tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất
Tỉnh Long An
Nội dung:

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản và việc thực hiện chức năng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid19 tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất


Kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản và việc thực hiện chức năng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid19 tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản và việc thực hiện chức năng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid19 tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh


Kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Chỉnh hình và PHCN TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:

Kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Chỉnh hình và PHCN TP. Hồ Chí Minh


Kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm phục hồi và trợ giúp trẻ em khuyết tật
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:

Kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm phục hồi và trợ giúp trẻ em khuyết tật


Kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Phục hồi chức năng Người khuyết tật Thuỵ An
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Phục hồi chức năng Người khuyết tật Thuỵ An


Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2