BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 134/KL-TTr ngày 13/6/2024 về việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTr ngày 07/5/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 07/6/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 134/KL-TTr ngày 13/6/2024 về việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

Kết luận thanh tra số 77/KL-TTr ngày 26/4/2024 về trách nhiệm thực hiện công vụ của viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Tỉnh Trà Vinh
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-TTr ngày 19/03/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long . Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 19/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 77/KL-TTr ngày 26/4/2024 về trách nhiệm thực hiện công vụ của viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Thông báo kết luận số 5199/KL-LĐTBXH ngày 04/12/2023 của Đoàn kiểm tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại SLĐTBXH Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh
Nội dung:
Thông báo kết luận số 5199/KL-LĐTBXH ngày 04/12/2023 của Đoàn kiểm tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại SLĐTBXH Bắc Ninh

Thông báo kết luận số 5198/KL-LĐTBXH ngày 04/12/2023 của Đoàn kiểm tra của bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Nội dung:
Thông báo kết luận số 5198/KL-LĐTBXH ngày 04/12/2023 của Đoàn kiểm tra của bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang

Kết luận thanh tra số 265/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, các nhân, việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Cục người có công
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 265/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, các nhân, việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Cục người có công

Kết luận thanh tra số 255/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, cá nhân, việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Cục Quan hệ lao động và Tiền Lương
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 255/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, cá nhân, việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Cục Quan hệ lao động và Tiền Lương

Kết luận thanh tra số 238/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn
Tỉnh Thanh Hóa
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 238/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

Kết luận thanh tra số 214/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, cá nhân, việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 214/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, cá nhân, việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ

Kết luận thanh tra số 157/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, các nhân, việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III
Thành phố Đà Nẵng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 157/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, các nhân, việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III

Kết luận thanh tra số 155/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, các nhân, việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 155/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, các nhân, việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/4