BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang

Kết luận thanh tra số 342/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Cục việc làm
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 342/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Cục việc làm

Kết luận thanh tra số 341/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 341/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Kết luận thanh tra số 340/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 340/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ

Kết luận thanh tra số 326/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 326/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I

Kết luận thanh tra số 283/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quản lý tài chính, tài sản tại Văn phòng quốc gia về giảm nghèo
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 283/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quản lý tài chính, tài sản tại Văn phòng quốc gia về giảm nghèo

Kết luận thanh tra số 142/KL-TTr ngày 15/6/2022 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quản lý tài chính, tài sản tại văn phòng Làng Trẻ em SOS Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 142/KL-TTr ngày 15/6/2022 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quản lý tài chính, tài sản tại văn phòng Làng Trẻ em SOS Việt Nam


Kết luận thanh tra số 141/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 141/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng


Kết luận thanh tra số 101/KL-TTr ngày 24/5/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định
Tỉnh Bình Định
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 101/KL-TTr ngày 24/5/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định


Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La
Tỉnh Sơn La
Nội dung:

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La


Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/3