BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận số 61/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Tập đoàn hóa chất Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 27/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Tập đoàn hóa chất Việt Nam. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 05/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 61/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Tập đoàn hóa chất Việt Nam.

Kết luận số 60/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-TTr ngày 27/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Sài Gòn. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 60/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Sài Gòn

Kết luận số 59/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Trường Thọ
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTr ngày 27/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Trường Thọ. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 59/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Trường Thọ.

Kết luận số 58/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Xí nghiệp kho vận Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-TTr ngày 27/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Xí nghiệp kho vận Hà Nội. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 58/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Xí nghiệp kho vận Hà Nội

Kết luận số 57/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu
Tỉnh Sơn La
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTr ngày 27/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 57/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

Kết luận số 56/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Xí nghiệp kho vận
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-TTr ngày 27/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Xí nghiệp kho vận. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 56/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Xí nghiệp kho vận.

Kết luận số 55/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTr ngày 16/4/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 55/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam.

Kết luận số 54/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bò sữa Thống nhất Thanh Hóa
Tỉnh Thanh Hóa
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTr ngày 27/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bò sữa Thống nhất Thanh Hóa. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 54/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bò sữa Thống nhất Thanh Hóa.

Kết luận số 53/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Tiên Sơn
Tỉnh Bắc Ninh
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTr ngày 27/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Tiên Sơn. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 53/KL-TTr ngày 16/4/2024 về Chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Tiên Sơn

Kết luận số 52/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bò sữa Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTr ngày 27/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bò sữa Việt Nam. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 52/KL-TTr ngày 16/4/2024 về trách nhiệm thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bò sữa Việt Nam

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/69