BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Thẻ đào tạo học nghề sơ cấp của công an nghĩa vụ xuất ngũ

Phạm Văn Hùng - Tỉnh Quảng Ninh (25/05/2022)

Nội dung:

Tôi là 1 chiến sĩ chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân, được biết sau khi ra quân sẽ được cấp thẻ đào tạo học nghề sơ cấp, nên tôi muốn hỏi Bộ là thẻ đó có áp dụng cho các trung tâm hướng nghiệp không? Nếu các trường dạy nghề, trung tâm hướng nghiệp không nhận thẻ đó thì tôi phải làm thế nào? Nếu giờ tôi nộp tiền học phí và có giấy xác nhận đã nộp tiền có dấu mộc của trường, trung tâm thì tôi có thể mang kèm theo thẻ đào tạo nghề lên Bộ để nhận lại tiền học phí trong hạn mức cho phép của thẻ đào tạo được không?
Trả lời:
(01/07/2022)

Về nội dung bạn nêu, xin trao đổi như sau:

Theo quy định tại Chương IV, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm:

1. Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đối tượng áp dụng thực hiện chính sách: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 5 Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014; doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp); cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên.

Như vậy, Trung tâm hướng nghiệp là một đối tượng trong việc thực hiện chính sách.

2. Căn cứ điểm b, khoản 5, Điều 3 Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: "Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn (trừ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương) thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cp cho thanh niên;"

Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp không nhận Thẻ đào tạo nghề, đề nghị bạn liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt địa điểm đào tạo) để phản ánh và được hướng dẫn.

3.  Theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về "Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và quyết toán kinh phí", việc quyết toán kinh phí do cơ sở đào tạo thực hiện và lưu hồ sơ quyết toán kinh phí theo quy định./.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực