BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Nghị định 131/2021/ND-CP

TRAN VAN CHUONG - Thành phố Hà Nội (16/07/2022)

Nội dung:

Tôi là thương binh về mất sức lao động , theo nghị định 131 thì tôi được hưởng thêm tiền trợ cấp thương binh hiệu lực từ 15/2/2022.Nhưng hiện nay tôi ra phường nơi tôi cư trú thì được trả lời là chưa biết về nghị định này. Nay tôi muốn được hỗ trợ giải đáp về việc triển khai nghị định này, khi nào thì tôi được hưởng chế độ trên và nơi tiếp nhận giải quyết để tôi có thể liên hệ. Tôi xin cảm ơn.
Trả lời:
(30/01/2023)
    - Về thẩm quyền giải quyết: Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, đối với hồ sơ thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ để ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi theo quy định.
 
Đề nghị Ông liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đang quản lý hồ sơ của Ông để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

    - Về thời điểm hưởng thêm trợ cấp, phụ cấp ưu đãi: Khoản 3 Điều 45 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định: Đối với trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc người hưởng chế độ mất sức lao động thì hưởng thêm một chế độ trợ cấp hằng tháng kể từ tháng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi./.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (09/01/2024)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ MSLĐ cho Ông Hương theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (09/01/2024)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho Ông Việt theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (09/01/2024)

  Về việc trả lời người tham gia cách mạng bị mất tích, mất tin.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng LĐTB&XH xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Hà Tĩnh cần có biện pháp khẩn cấp để tìm kiếm và trả lời cho gia đình được biệt về việc Ông Lan đi đâu về đâu sau khi tham gia cách mạng theo qui định của pháp luật. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (09/01/2024)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động đối với Ông Anh là thương tật nặng vì Ông đã gần đất xa trời. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (08/01/2024)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày cho người có công với cách mạng.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh giải quyết chế độ tù đày cho hàng trăm người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày trước năm 1945 ở Hương Khê (Hà Tĩnh) theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (21/12/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày chưa người có công với cách mạng.

  Nội dung: Kính đề nghị Chính phủ xem xét và chỉ độ Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam để giải quyết chế độ mất sức lao động đối với thương binh đồng thời người hưởng chế độ mất sức lao động theo qui định. Đồng thời làm rõ trách nhiệm và xử lý cơ quan, cá nhân vi phạm pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (12/12/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho Ông Anh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động đối với Ông Anh là thương tật nặng vì Ông đã gần đất xa trời. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (14/11/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho người bị địch bắt tù đày trước năm 1945.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chỉ đạo cơ quan chức năng trả lời có giải quyết chế độ tù đày cho các đối tượng trên hay không?. Nếu không được thì cho chúng tôi biết lý do (Nói sự thật – Không dấu giếm). Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ đối với người bị tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi hoặc bổ sung Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.