BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cách tính thời điểm nghỉ hưu trước tuổi theo tinh giản biên chế

09/07/2024

Ông Uông Quang Khai sinh ngày 6/11/1967, thời gian công tác có đóng BHXH đến nay là 36 năm 2 tháng. Ông Khai muốn nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.


Ông Khai hỏi, năm 2024 ông muốn nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế có được không? Cách tính cho đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi như thế nào?

Về vấn đề này, Hệ thống Thông tin Bộ với người dân và Doanh nghiệp tổng hợp trả lời như sau:

Ngày 3/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, trong đó đã quy định cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 2; đồng thời, quy định về tuổi đời để đối tượng tinh giản biên chế làm việc trong điều kiện bình thường được hưởng chính sách về hưu trước tuổi là có tuổi đời thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu (Khoản 2 Điều 5).

Theo đó, trường hợp ông Uông Quang Khai (sinh ngày 6/11/1967) nếu thuộc đối tượng tinh giản biên chế từ thời điểm tháng 12/2024 trở về sau (từ đủ 57 tuổi trở lên) thì đủ điều kiện về tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.