BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 9/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

13/07/2021

Nội dung:

Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 9/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành,  sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Văn bản liên quan

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2