BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH ngày 08/9/2021 của  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của phụ bị nhiễm Covid-19

08/10/2021

Nội dung:

Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH ngày 08/9/2021 của  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của phụ bị nhiễm Covid-19

Văn bản liên quan

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2