BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang

Kết luận thanh tra số 342/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Cục việc làm
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 342/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Cục việc làm

Kết luận thanh tra số 341/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 341/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Kết luận thanh tra số 340/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 340/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ

Kết luận thanh tra số 339/KL-TTr về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 339/KL-TTr về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 336/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu Bình Định
Tỉnh Bình Định
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 336/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu Bình Định

Kết luận thanh tra số 335/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty xăng dầu Phú Khánh
Tỉnh Khánh Hòa
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 335/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty xăng dầu Phú Khánh

Kết luận thanh tra số 334/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại công ty TNHH Xăng dầu Nam Tây Nguyên
Tỉnh Đắk Lắk
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 334/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại công ty TNHH Xăng dầu Nam Tây Nguyên

Kết luận thanh tra số 333/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu khu vực II- trách nhiện hữu hạn một thành viên
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 333/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu khu vực II- trách nhiện hữu hạn một thành viên

Kết luận thanh tra số 332/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu Sông Bé - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Tỉnh Bình Dương
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 332/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu Sông Bé - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định số 60/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thực phẩm 3F Việt
Tỉnh Bình Dương
Nội dung:

Quyết định số 60/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thực phẩm 3F Việt


Quyết định số 59/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Hùng
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:

Quyết định số 59/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Hùng


Quyết định số 58/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Kiểm định an toàn kỹ thuật Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:

Quyết định số 58/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Kiểm định an toàn kỹ thuật Hải Phòng


Quyết định số 57/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 4
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 57/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 4


Quyết định số 56/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 6
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 56/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 6


Quyết định số 55/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 55/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai


Quyết định số 54/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 54/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội


Quyết định số 53/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 53/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn


Quyết định số 52/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Xí nghiệp Cầu 17 - Ciencol - Chi nhánh tổng cổng ty xây dựng Công trình giao thông 1 - Công ty CP
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 52/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Xí nghiệp Cầu 17 - Ciencol - Chi nhánh tổng cổng ty xây dựng Công trình giao thông 1 - Công ty CP


Quyết định số 51/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 51/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Hà Nội


Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/5