BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị xem xét củng cố mô hình cai nghiện tại công trường 06 tại các huyện để thuận lợi cho người nghiện ma túy đi cai

15/02/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau: | Xem xét củng cố mô hình cai nghiện tại công trường 06 tại các huyện để thuận lợi cho người nghiện ma túy đi cai, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho xã hội và gia đình có người nghiện” (Kiến nghị số 80).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế đánh giá tình hình thực hiện công tác cai nghiện tại các công trường 06, trong đó ghi nhận những đóng góp nhất

định cho công tác cai nghiện của mô hình này. Tuy nhiên, hiện nay, mô hình cai nghiện tại công trường 06 không còn phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện ma túy tiếp cận và sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó có nhiệm vụ phát triển các điểm

vệ tinh, điểm tư vấn tại cộng đồng và cơ sở điều trị nghiện tự nguyện để hình thành mạng lưới các điểm và cơ sở điều trị nghiện có đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ điều trị nghiện.