BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị sửa đổi một số điều của Luật phòng, chống ma túy để thống nhất với quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính

24/06/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:

“Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) còn một số nội dung chưa thống nhất cần phải xem xét như:

+ Khoản 2, Điều 28 Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) quy định: “Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”. Tuy nhiên, Điều 104 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định thẩm quyền thuộc về Tòa án nhân dân cấp huyện.

+ Điều 32a Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) quy định “Người đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội, nếu thời gian bị phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện ma túy thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp tục cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Trong khi Điều 117 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “...trường hợp bị Tòa án xử phạt tù thì người đó được miễn chấp hành phần thời gian còn lại trong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính”. Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung cho thống nhất (Kiến nghị số 116)”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ, trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy, trong đó có sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 28 và Điều 32a của Luật phòng, chống ma túy để thống nhất với quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.