BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Sửa đổi các quy định về cai nghiện trong các Luật phòng, chống ma túy nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập, đảm bảo đồng bộ, khả thi, hiệu quả.

17/05/2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận nội dung như sau:

“Kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, quy định cụ thể việc giữ, áp giải người nghiện có nơi cư trú không thuộc xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc bàn giao người nghiện”.

“Kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi quy định giao cho gia đình quản lý người nghiện trong thời gian lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho hợp lý, thực tế hơn theo hướng giao cho 01 tổ chức xã hội quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp dựa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian chờ làm thủ tục”.

Vấn đề này, Bộ trả lời như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức đánh giá công tác cai nghiện ma túy theo các quy định của Luật. Kết quả cho thấy nhiều quy định trong Luật còn bất cập không phù hợp với thực tiễn như: quy định về lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; quy định về quản lý người nghiện trong thời gian lập hồ sơ; quy định về đưa người nghiện vi phạm ở địa phương khác về nơi cư trú để tiến hành lập hồ sơ; quy định về giao cho gia đình quản lý người nghiện trong thời gian lập hồ sơ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính. Những đề xuất của Bộ cơ bản được Chính phủ chấp thuận tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019 về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2019.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến của cử tri trong quá trình xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để sửa đổi các quy định về cai nghiện trong các Luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập, đảm bảo đồng bộ, khả thi, hiệu quả.