BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Xây dụng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút, hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy công lập

09/07/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri về việc đề nghị nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ quan tâm xem xét xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp nhằm thu hút, hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021


Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, cả nước có 36 tỉnh, thành phố tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng cho người nghiện ma túy với trên 4.000 lượt người/năm, 100% các tỉnh, thành phố tổ chức quản lý sau cai nghiện cho khoảng 20.000 người/năm. Người được phân công là công chức cấp xã, trưởng, phó các thôn, tổ thực hiện kiêm nhiệm; về trình độ chuyên môn hiện nay chưa quy định chi tiết đối với người được phân công nhiệm vụ này. 

Đến nay, hầu hết các địa phương đã chỉ đạo chính quyền phân công ít nhất 01 người/xã, thực hiện nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; có địa phương chỉ phân công 01 người, có địa phương lấy số người nghiện từ 01-20 người nghiện có hồ sơ quản lý phân công 01 người, từ 20-40 người nghiện phân công 02 người, tùy vào tính chất phức tạp và số lượng người nghiện để quyết định việc phân công cho phù hợp. 

Ngày 28/12/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trong đó có nội dung thực hiện tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện ma túy. Về địa điểm và thời gian thực hiện tư vấn hiện nay chưa quy định cụ thể. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và địa phương tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, các văn bản quy định chi tiết liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (trong đó có Nghị định số 116/2021/NĐ- CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ); qua đánh giá sẽ tổng hợp những khó khăn vướng mắc để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và ban hành theo thẩm quyền nội dung sửa đổi, bổ sung một số văn bản liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.