BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

30/11/2019

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Tier International về thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, Cục Việc làm có ý kiến như sau:

1. Đối với người lao động nước ngoài thuộc trường hợp đặc biệt quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 5, 6 và 7 Điều 10 và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

2, Theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trong văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài phải có hình thức làm việc, địa điểm làm việc. Đề nghị quý Công ty báo cáo giải trình với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh để được chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.