BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
1 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 25 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri
2 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 31 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri
3 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 14 Văn phòng Chính phủ 27/01/2022 Kiến nghị cử tri
4 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 36 Ban dân nguyện 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
5 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 48 Ban dân nguyện 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
6 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 27 Ban dân nguyện 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
7 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 37 Ban dân nguyện 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
8 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 35 Ban dân nguyện 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
9 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 70 Ban dân nguyện 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
10 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 29 Ban dân nguyện 23/12/2021 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/9