BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
1 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 73 Văn phòng chính phủ 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
2 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 16 Ban dân nguyện 26/10/2021 Kiến nghị cử tri
3 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 14, 26 Ban dân nguyện 26/10/2021 Kiến nghị cử tri
4 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 18 Ban dân nguyện 26/10/2021 Kiến nghị cử tri
5 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 15 Ban dân nguyện 26/10/2021 Kiến nghị cử tri
6 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 29 Ban dân nguyện 26/10/2021 Kiến nghị cử tri
7 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 59, 60 Ban dân nguyện 08/06/2021 Kiến nghị cử tri
8 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 58, 61 Ban dân nguyện 08/06/2021 Kiến nghị cử tri
9 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 39 Ban dân nguyện 08/06/2021 Kiến nghị cử tri
10 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 80 Ban dân nguyện 29/12/2020 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/3