BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
1 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 75 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
2 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 53 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
3 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 107, 108, 116, 112, 117, 122, 125 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
4 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 106,119,120,122 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
5 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 83 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
6 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 53 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
7 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 104 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
8 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 106,119,120,122 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
9 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 109,115, 122,123 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
10 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 94,97,108,117,115,116, 119, 120, 126 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang