BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
1 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 71 Văn phòng chính phủ 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
2 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 74 Văn phòng Chính phủ 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
3 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 70 Ban dân nguyện 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
4 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 72 Văn phòng chính phủ 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
5 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 73 Văn phòng chính phủ 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
6 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 75 Văn phòng Chính phủ 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
7 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 17 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
8 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 10 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
9 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 07 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
10 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 01 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/6