BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
1 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 74 Ban dân nguyện 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
2 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 78 Văn phòng Chính phủ 23/12/2021 Kiến nghị cử tri
3 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 7 Ban dân nguyện 26/10/2021 Kiến nghị cử tri
4 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 5 Ban dân nguyện 26/10/2021 Kiến nghị cử tri
5 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 6 Ban dân nguyện 26/10/2021 Kiến nghị cử tri
6 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 8 Ban dân nguyện 26/10/2021 Kiến nghị cử tri
7 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 44, 64 Ban dân nguyện 08/06/2021 Kiến nghị cử tri
8 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 68 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
9 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 53 Văn phòng chính phủ 14/08/2020 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang