BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
1 Quốc hội khóa 14 Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Võ Thị Như Hoa, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng 07/04/2020 Chất vấn ĐBQH
2 Quốc hội khóa 14 Kết quả rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo 07/04/2020 Chất vấn ĐBQH
3 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 30 Ban dân nguyện 07/04/2020 Kiến nghị cử tri
4 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 10 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
5 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 67 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
6 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 61,62 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
7 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 63,71 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
8 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 12 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
9 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 4 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
10 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 74 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/14