BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
1 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 30 Ban dân nguyện 07/04/2020 Kiến nghị cử tri
2 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 17 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
3 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 58 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
4 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 20 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
5 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 63,71 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
6 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 12 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
7 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 18 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
8 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 26 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
9 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 33,34,35,37 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
10 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 19 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/5