BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
1 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 39 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
2 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 38; 40;41;42;44;45; 46;49;64 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
3 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 72,73 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
4 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 47 Ban dân nguyện 13/03/2020 Kiến nghị cử tri
5 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 20b Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
6 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 107, 108, 116, 112, 117, 122, 125 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
7 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 99 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
8 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 77 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
9 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 14 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri
10 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 74 Ban dân nguyện 06/01/2020 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/9