BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
1 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 83 Ban dân nguyện 25/09/2021 Kiến nghị cử tri
2 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 14 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
3 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 10 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
4 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 72 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
5 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 80 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
6 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 33 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
7 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 21, 23 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
8 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 52, 53, 56, 59 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
9 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 73 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
10 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 07, 20, 22 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/6