BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
1 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 57, 60 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
2 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 32, 55 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
3 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 48 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
4 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 66 Ban dân nguyện 25/09/2020 Kiến nghị cử tri
5 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 45 Ban dân nguyện 14/08/2020 Kiến nghị cử tri
6 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 88 Ban dân nguyện 14/08/2020 Kiến nghị cử tri
7 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 87 Ban dân nguyện 14/08/2020 Kiến nghị cử tri
8 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 41 Ban dân nguyện 14/08/2020 Kiến nghị cử tri
9 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 111 Ban dân nguyện 14/08/2020 Kiến nghị cử tri
10 Quốc hội khóa 14 Kiến nghị số 104 Ban dân nguyện 14/08/2020 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/13