BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
11 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 47 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri
12 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 4 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri
13 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 99 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri
14 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 94 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri
15 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 16 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri
16 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 101 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri
17 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 96 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri
18 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 71 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri
19 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 01 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri
20 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 2 Ban dân nguyện 08/03/2022 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/64