BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử TRI - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Quốc hội khóa

DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CỬ TRI - CHẤT VẤN CỦA ĐBQH - ĐƠN THƯ CỬ TRI GỬI ĐẾN

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Kỳ Quốc hội Kiến nghị Nơi gửi Ngày trả lời Phân loại
11 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 09 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
12 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 39 Văn phòng chính phủ 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
13 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 11 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
14 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 01 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
15 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 10 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
16 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 15 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
17 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 05 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
18 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 18 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
19 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 17 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri
20 Quốc hội khóa 15 Kiến nghị số 08 Ban dân nguyện 18/11/2021 Kiến nghị cử tri

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/50