BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Giải pháp nâng cao chất lượng về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

03/07/2024

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của Cử tri TP Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm.


Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Để không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu câu ngày càng cao của thị trường lao động trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng GDNN. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở GDNN đồng bộ triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra trong Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội; Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động và của xã hội. 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 quy định về chương trình chất lượng cao, đồng thời có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và khuyến khích các cơ sở GDNN xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo theo các chương trình chất lượng cao, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. 

Chỉ đạo, tạo điều kiện và khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 

(1) Khai thác, sử dụng chương trình và tổ chức đào tạo theo chương trình, công nghệ và tiêu chuẩn của các nước phát triển trên thế giới đã thực hiện chuyển giao cho Việt Nam để đào tạo nghề của Việt Nam tiệm cận được với trình độ đào tạo tiên tiến của thế giới. 

(2) Đẩy mạnh việc thực hiện đào tạo thường xuyên, đào tạo lại cho người lao động và mở rộng các hình thức đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn để giúp người lao động dễ dàng tiếp cận các chương trình đào tạo phù hợp để chuẩn hóa bằng cấp, chứng chỉ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp khi tham gia thị trường lao động. Huy động sự tham gia của doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong công tác tuyển sinh, đào tạo, tạo việc làm cho người lao động sau đào tạo và thực hiện gắn kết giữa đào tạo với việc làm tại đơn vị sử dụng lao động. 

(3) Thực hiện liên kết tổ chức đào tạo với các cơ sở đào tạo của nước ngoài để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ kỳ năng nghề cho người lao động, tạo cơ hội và điều kiện cho người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực của bản thân