BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Quy định chuyển đổi từ ngạch chuyên viên sang giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III

20/06/2024

Anh Minh Phúc (Hòa Bình) gửi câu hỏi tới Hệ thống Bộ với người dân và doanh nghiệp hỏi về điều kiện cần và đủ để chuyển từ ngạch chuyên viên sang ngạch giảng viên giáo dục nghề nghiệp tại các trường cao đẳng nghề.


Về nội dung anh Minh Phúc hỏi, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin trao đổi như sau:
Căn cứ điều 20 Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, viên chức đã được bổ nhiệm, chuyển xếp lương theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, được bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp theo mã số tương ứng  (trong đó có chức danh giảng viên GDNN lý thuyết, mã V.09.02.03).
Do đó, trường hợp nhà giáo đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III, đề nghị nhà giáo báo cáo Hiệu trưởng nhà trường xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN hạng III theo hướng dẫn tại Nghị định số Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) và các quy định có liên quan.