BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển.

09/07/2024
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ đề án vị trí việc làm của nhà trường được cấp thẩm quyền phê duyệt để quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp


Chị Nguyễn Hải Ninh (Thái Nguyên) cho biết, năm 2010 chị đang là giảng viên dạy thực hành mã ngạch 15.113. Nhưng sang đầu năm 2011, nhà trường có điều chuyển chị về phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng của nhà trường và bố trí giảng dạy kiêm nhiệm.... Năm học 2012, chị được biết lãnh đạo nhà trường đã chuyển chị về mã ngạch 01.003 (chuyên viên) và cắt mất các phụ cấp GV, phụ cấp thâm niên.

Chị Ninh muốn hỏi, việc lãnh đạo Nhà trường và tổ chức nhân sự tự ý chuyển đổi mã ngạch của chị như vậy thì sai hay đúng và căn cứ nào để cắt phụ cấp GV, phụ cấp thâm niên của chị.

Về vân đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trao đổi như sau:

- Về việc chuyển ngạch sang ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003 (thời điểm năm 2010-2011), việc sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP[1]. Theo đó, việc chuyển ngạch viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP. Do không đủ thông tin cụ thể đối với trường hợp của nhà giáo, đề nghị nhà giáo nghiên cứu, báo cáo lãnh đạo nhà trường để làm rõ việc chuyển mã ngạch viên chức tại thời điểm thực hiện.

- Về phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (thời điểm năm 2011):

+ Phụ cấp ưu đãi (thời điểm năm 2011): Căn cứ khoản 1 và khoản 2 mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC[2] (hướng dẫn về phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng hưởng phụ cấp ưu đãi), nhà giáo đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003) được hưởng phụ cấp ưu đãi trong trường hợp nhà giáo thuộc biên chế trả lương trong các cơ sở giáo dục công lập đang làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm.

+ Phụ cấp thâm niên (thời điểm năm 2011): Căn cứ Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH[3] (hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP[4]), nhà giáo đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003) được hưởng phụ cấp thâm niên trong trường hợp nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Do không đủ thông tin cụ thể đối với trường hợp của nhà giáo, đề nghị nhà giáo nghiên cứu, báo cáo lãnh đạo nhà trường để làm rõ việc hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên theo quy định.

- Về việc chuyển từ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003) về ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN): Căn cứ Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP[5], người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ đề án vị trí việc làm của nhà trường được cấp thẩm quyền phê duyệt để quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp (viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển, viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp hiện giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới). Theo đó, đề nghị nhà giáo xem xét việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN quy định tại Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH[6], sự phù hợp của chức danh nghề nghiệp hiện giữ với vị trí việc làm tại đề án vị trí việc làm của nhà trường được cấp thẩm quyền phê duyệt để báo cáo hiệu trưởng xem xét, thực hiện việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo quy định.

 

[1] Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước

[2] Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

[3] Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

[4] Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

[5] Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

[6] Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN.