BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Chương trình bồi dưỡng cho giáo dục nghề nghiệp

15/05/2024

Bà Trần Minh Trang (Hà Nội) là giảng viên giáo dục nghề nghiệp tập sự tại trường cao đẳng. Trong quyết định tuyển dụng viên chức của bà có yêu cầu hoàn thành chứng chỉ chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, mã ngạch V.09.02.03.


Khi bà Trang liên hệ với các trường đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp thì đều được trả lời tạm dừng chương trình đào tạo bồi dưỡng này do đợi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp mới.

Bà Trang hỏi, đối với giảng viên giáo dục nghề nghiệp tập sự chỉ còn 2 hoặc 3 tháng nữa là hết tập sự nhưng chưa được đào tạo chức danh nghề nghiệp thì phải hoàn thành hồ sơ tập sự như thế nào? Bao giờ Bộ sẽ ban hành chương trình mới?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 31/10/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BLĐTBXH quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

Nhà giáo đang trong thời gian tập sự có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp liên hệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng để tham gia bồi dưỡng, hoàn thiện chứng chỉ theo quy định.