BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp không trả lương cho người lao động

Lê Duy Thành - Tỉnh Quảng Ngãi (23/11/2023)

Nội dung:

Nhờ chính quyền hỗ trợ tác động cho danh nghiệp trả lương cho người lao động
Trả lời:
(23/11/2023)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.20231123.0080 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực