BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kiến nghị điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp dưới 03 tháng

15/04/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp dưới 03 tháng tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Chính phủ, đồng thời cho phép sử dụng nguồn kinh phí từ Tiểu dự án 3, Dự án 5 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa sử dụng hết cho các tiểu dự án, dự án khác thuộc Chương trình.


Trả lời nội dung trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết:

Mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ từ 2.000.000 đồng/người/khóa học đến 6.000.000 đồng/người/khóa học tùy theo đối tượng, một số đối tượng được hỗ trợ tiền ăn (30.000 đồng/người/ngày thực học) và tiền đi lại (200.000 đồng/người/khóa học).

Khoản 8 và khoản 9 Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg quy định: “ Mức chi phí đào tạo cho từng nghề và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan ở trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng phê duyệt phù hợp với chương trình, thời gian đào tạo thực tế và đặc thù của từng vùng, địa phương.

Đối với những nghề có chi phí đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ tối đa quy định tại Điều này, các địa phương, cơ sở đào tạo chủ động xây dựng phương án huy động nguồn kinh phí bổ sung từ ngân sách địa phương, hỗ trợ của doanh nghiệp, đóng góp của người học và nguồn huy động, tài trợ hợp pháp khác để bảo đảm chi phí đào tạo. Ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 của Điều này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tùy theo điều kiện, khả năng ngân sách địa phương, bố trí và huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ thêm cho các đối tượng khác có nhu cầu học nghề”.

Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg quy định: “...các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở đào tạo tùy điều kiện và khả năng, huy động thêm các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ thêm tiền ăn, tiền đi lại cho người học trong thời gian đào tạo”.

Căn cứ quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu tự chủ về ngân sách thì có khả năng bố trí kinh phí bổ sung từ ngân sách địa phương, hỗ trợ của doanh nghiệp, đóng góp của người học và nguồn huy động, tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm cho các đối tượng nêu trên có nhu cầu học nghề mà chi phí đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ tối đa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế hiện nay theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ mới, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định để hỗ trợ người học.