BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20220622.0006 Gửi pakn về xử lý hồ sơ: G22.99-220613-05048 Ngọc văn Luận 22/06/2022 Đã trả lời
2 PAKN.20220708.0044 Gửi pakn về xử lý hồ sơ: G22.99-220617-05064 Vũ Minh Hoàng 08/07/2022 Đã trả lời
3 PAKN.20221123.0064 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Trần Thu Trang 23/11/2022 Đã trả lời
4 PAKN.20221126.0035 Hưởng trợ cấp thất nghiệp Phạm Trung Thành 26/11/2022 Đã trả lời
5 PAKN.20221128.0065 HỎI THÔNG TIN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP BÙI THỊ THANH THẢO 28/11/2022 Đã trả lời
6 PAKN.20221129.0009 Quá hạn trả kết quả Phạm Thị Mẫn 29/11/2022 Đã trả lời
7 PAKN.20221129.0032 Chưa nhận được giấy hẹn hưởng trợ cấp thất nghiệp Đào Duy Tân 29/11/2022 Đã trả lời
8 PAKN.20221130.0024 Phản ánh kiến nghị về hồ sơ: Nguyễn Thị Dung 30/11/2022 Đã trả lời
9 PAKN.20221130.0069 Bảo hiểm thất nghiệp triệu thu hương 30/11/2022 Đã trả lời
10 PAKN.20220723.0024 Phản ánh kiến nghị về: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp CHU XUAN TUA 23/07/2022 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/12