BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2022.12630 Chế độ bệnh binh Nông Đức Thọ 04/11/2022 Đang xử lý
2 PAKN.2022.12560 Đối tượng miễn giảm học phí Nguyễn Thị Đan 06/10/2022 Đã trả lời
3 PAKN.2022.12531 Phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án Trung tâm Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng 20/09/2022 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang