BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0268 Hổ trợ mổ tim cho trẻ234 libing 18/05/2024 Đã thông báo
2 PAKN.2024.0260 Hổ trợ mổ tim cho trẻ234 libing 24/04/2024 Đã thông báo
3 PAKN.2023.0314 123123 Mai Công Phụng 12/08/2023 Đã thông báo
4 PAKN.2023.0319 123123sad123asdasd Mai Công Phụng 12/08/2023 Đã thông báo
5 PAKN.2023.0320 ksdjfksldjmxcn Mai Công Phụng 12/08/2023 Đã thông báo
6 PAKN.2023.0321 wqeruioj Mai Công Phụng 12/08/2023 Đã thông báo
7 PAKN.2023.0322 1wqe134s Mai Công Phụng 12/08/2023 Đã thông báo

Số bản ghi trên 1 trang