BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0403 Đề nghị hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự an thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Le Thị Ái Ngân 29/06/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2023.0438 Lĩnh vực Giảm nghèo Lê Thị Thảo 17/11/2023 Đang xử lý
3 PAKN.20221205.0051 Rà soát hộ nghèo 2022 ĐÀO NGỌC THIÊN 05/12/2022 Đã trả lời
4 PAKN.2023.0230 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo Nguyễn quyết chiến 13/06/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2022.12645 KIẾN NGHỊ Nguyễn Trung Hiếu 12/11/2022 Đang xử lý
6 PAKN.20221014.0058 Khiếu lại rà soát hộ nghèo ĐÀO NGỌC THIÊN 14/10/2022 Đang xử lý
7 PAKN.20221010.0065 Hỏi về chế độ chính sách xã bãi ngang đặc biệt khó khăn Trần Duy Hải 10/10/2022 Đang xử lý
8 PAKN.20221010.0064 Hỏi về chế độ chính sách xã bãi ngang đặc biệt khó khăn Trần Duy Hải 10/10/2022 Đang xử lý
9 PAKN.2022.12066 Hộ gia đình có mức sống trung bình Nguyễn Trọng Toán 29/03/2022 Đang xử lý
10 PAKN.2022.12497 Chế độ trợ cấp hộ Cận nghèo Lê Hương Ly 16/08/2022 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang