BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20230422.0011 Về việc giải quyết chế độ đối với người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 22/04/2023 Đã thông báo
2 PAKN.20230414.0167 hồ sơ liệt sỹ chưa được giải quyết nguyễn hữu thái hoà 14/04/2023 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0336 Về việc nghỉ dưỡng của người có công với cách mạng. Nguyễn Vĩnh Phúc 30/08/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0333 Về việc giải quyết chế độ mất sức lao động cho thương binh. Nguyễn Vĩnh Phúc 26/08/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0332 Về việc giải quyết chế độ cho người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày trước năm 1945. Nguyễn Vĩnh Phúc 26/08/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0339 Về việc thông tin cho thân nhân cho người tham gia kháng chiến mất tích. Nguyễn Vĩnh Phúc 13/09/2023 Đang xử lý
7 PAKN.2023.0337 Hỏi: Thương binh đồng thời là bệnh binh có được hưởng thêm chế độ bệnh binh không?. Nguyễn Vĩnh Phúc 30/08/2023 Đang xử lý
8 PAKN.2023.0105 Tại sao việc tiếp nhận & Trả lời đơn phản ánh (PAKN.2023.0022) quá lâu?. Nguyễn Vĩnh Phúc 31/03/2023 Đã trả lời
9 PAKN.2023.0272 Về việc giải quyết chế độ tù đày cho người có công với cách mạng. Nguyễn Vĩnh Phúc 18/07/2023 Đã trả lời
10 PAKN.2023.0148 Về việc xác định nhà tù của địch. Nguyễn Vĩnh Phúc 23/04/2023 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/29