BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20240423.0225 Về Ưu đãi người có công Nguyễn Xuân Hòa 23/04/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0255 Về xác nhận liệt sĩ đối với người mất tích Nguyễn Thị Thu Hằng 23/04/2024 Đang xử lý
3 PAKN.20240422.0199 Đề nghị Bộ Lao động TBXH xem xét, trả lời PAKN đã gửi từ ngày 11/3/2024 Lò Văn Xoa 22/04/2024 Đang xử lý
4 PAKN.20240417.0127 Về việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 19/04/2024 Đang xử lý
5 PAKN.20240421.0079 Sửa chữa nhà ở với người có công HUỲNH NGỌC ÁNH 21/04/2024 Đang xử lý
6 PAKN.2024.0246 thương binh tô xuân mạnh 21/04/2024 Đang xử lý
7 PAKN.2024.0245 hồ sơ xét duyệt thương binh tô xuân mạnh 21/04/2024 Đang xử lý
8 PAKN.20240402.0036 Về việc có chế độ nghỉ dưỡng bệnh cho người có công với cách mạng. Nguyễn Vĩnh Phúc 09/04/2024 Đang xử lý
9 PAKN.20240419.0136 Về việc giải quyết chế độ cho đối tượng hưởng chế độ MSLĐ theo NQ 16. NGUYỄN VĨNH PHÚC 19/04/2024 Đang xử lý
10 PAKN.2024.0234 Chế độ bảo hiểm dành cho cán bộ công chức viên chức là con liệt sỹ Tiên 17/04/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/44