BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20220809.0022 chậm giải quyết tiền mai táng phí, tiền hương khói NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 09/08/2022 Đã trả lời
2 PAKN.2022.12379 V/v khai và nộp hồ sơ xin truy tặng danh hiệu cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 theo Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 và Nghị định 131/2021/NĐ-CP Nguyễn Hồng Liên 19/07/2022 Đã trả lời
3 PAKN.2022.12530 Hỏi về chế độ 62 cho quân nhân sang giúp nước bạn Lào Hà Văn Đoàn 20/09/2022 Đã trả lời
4 PAKN.2022.12383 Trợ cấp tuất đối với người hưởng 2 chế độ (Thương binh và Chất độc hóa hóa học) Nguyen 20/07/2022 Đã trả lời
5 PAKN.2022.12391 hỏi về chế độ ưu đãi người có công nguyễn đức cảnh 22/07/2022 Đã trả lời
6 PAKN.2022.12480 Xin giám định ADN của LS Lê Thanh Vân 11/08/2022 Đang xử lý
7 PAKN.2022.12402 chế độ Ưu đãi người có công với cách mạng ở Campuchia Lê Lương Tiến 24/07/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2022.12486 Gia đình có công Hoàng đình hoan 12/08/2022 Đang xử lý
9 PAKN.2022.12326 Chế độ đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Nguyễn Thị Loan 07/07/2022 Đang xử lý
10 PAKN.2022.12447 Phản ánh kiến nghị kéo dài chưa trả lời Trương Hoàng Nam 02/08/2022 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/11