BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2022.12528 Về việc giải quyết chế độ BHXH cho Ông Phạm Minh Hoa. Nguyễn Vĩnh Phúc 18/09/2022 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang