BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0421 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Đỗ Quang Chiến 13/11/2023 Đang xử lý
2 PAKN.20231114.0035 Giải quyết vấn đề trợ cấp thất nghiệp Hoàng Chàn Sín 14/11/2023 Đang xử lý
3 PAKN.20231110.0033 Giải quyết trợ cấp thất nghiệp nguyễn thị tiện 10/11/2023 Đang xử lý
4 PAKN.20231107.0050 Dừng xét duyệt trợ cấp thất nghiệp Trần Thị Khuyến 07/11/2023 Đang xử lý
5 PAKN.20231122.0129 Chợ cấp bảo hiểm thất nghiệp Nguyễn văn đang 22/11/2023 Đang xử lý
6 PAKN.20231122.0041 Lỗi nộp hồ sơ trực tuyến Nguyễn Trọng Dưỡng 22/11/2023 Đang xử lý
7 PAKN.20231120.0127 Chậm xử lý hồ sơ Trần Đức Dũng 20/11/2023 Đang xử lý
8 PAKN.20231120.0080 Xử lý trợ cấp thất nghiệp Mai Đình Minh 20/11/2023 Đang xử lý
9 PAKN.20231120.0019 Giải Quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Phan Dũng Diễn 20/11/2023 Đang xử lý
10 PAKN.20231113.0124 Hưởng trợ cấp thất nghiệp Đinh Mạnh Quyết 13/11/2023 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/33