BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20240425.0133 Phản ánh kiến nghị về hồ sơ: hưởng trợ cấp thất nghiệp LÊ TIẾN ĐẠT 25/04/2024 Đã trả lời
2 PAKN.20240404.0211 Không được xét duyệt hưởng BHTN dù còn 2 ngày mơi hết hạn 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc Phạm Đàm Quốc Thắng 04/04/2024 Đã trả lời
3 PAKN.20240403.0217 TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÔNG BÁO CẮT CHẾ ĐỘ BẢO NHẬN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRẦN VĂN THAO 03/04/2024 Đã trả lời
4 PAKN.20240216.0063 Tại sao tôi không huỷ hưởng trợ cấp thất nghiệp được? Nguyễn Thuỳ Linh 16/02/2024 Đã trả lời
5 PAKN.20240216.0080 PAKN VỀ VIỆC CHƯA NHẬN ĐƯỢC TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Nguyễn Thị Minh Thúy 16/02/2024 Đã trả lời
6 PAKN.20240401.0147 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Đặng Đình Quyền 01/04/2024 Đã trả lời
7 PAKN.20240402.0209 CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRẦN VĂN THAO 02/04/2024 Đã trả lời
8 PAKN.20240112.0072 thủ tục khai báo tìm kiếm việc làm Nguyễn Ngọc Chu 12/01/2024 Đã trả lời
9 PAKN.20240119.0022 Giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp Nguyễn Mạnh Tuấn 19/01/2024 Đã trả lời
10 PAKN.20240201.0104 V/v Xử lí hs hưởng Trợ cấp thất nghiệp Trần Thái Dương 01/02/2024 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/38