BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0492 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Sử Minh Thà 24/07/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0499 Chi xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo theo Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 15/2022/TT-BTC 15 Phạm Thị Luyến 25/07/2024 Đang xử lý
3 PAKN.2024.0412 Chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của nhà giáo GDNN Vương Văn Thắng 04/07/2024 Đã trả lời
4 PAKN.2024.0408 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp Thanh Hoa 02/07/2024 Đã trả lời
5 PAKN.2024.0490 Thời gian sử dụng của bằng nghề bộ đội Lê Phước Thảo 23/07/2024 Đang xử lý
6 PAKN.2024.0414 Chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Vương Văn Thắng 04/07/2024 Đã trả lời
7 PAKN.2024.0413 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Sử Minh Thà 04/07/2024 Đã trả lời
8 PAKN.2024.0489 Thời gian sử dụng của bằng nghề bộ đội Lê Phước Thảo 23/07/2024 Đã thông báo
9 PAKN.2024.0417 Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng Phạm Minh 05/07/2024 Đang xử lý
10 PAKN.2024.0469 Miễn học và thi trình độ trung cấp Trần Thu Hằng 18/07/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/20