BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20220916.0051 Chưa được giải quyết PAKN.20220823.0034 V/v xác nhận liệt sĩ cho Ông NGUYỄN NGỌC AN Đoàn Nguyễn Yến Linh 16/09/2022 Đang xử lý
2 PAKN.20221129.0088 Về việc giải quyết chế độ đối với Ông Nguyễn Quốc Việt. Nguyễn Vĩnh Phúc 29/11/2022 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0070 Về việc giải quyết cho người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 05/03/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0085 Nghị định của Chính phủ trái với Điều 6 - Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020. Nguyễn Vĩnh Phúc 17/03/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0083 TRỢ CẤP HÀNG THANG QUÂN NHÂN THAM GIA CHỐNG MỸ DƯỚI 20 NĂM NGUYỄN THỊ MỸ ĐỨC 15/03/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0045 Thủ tục làm chứng nhận bằng tổ quốc ghi công và tiền hương khói liệt sĩ chống pháp Cao thị dung 10/02/2023 Đang xử lý
7 PAKN.2023.0057 Tại sao không triển khai NĐ131/2021-CP ngày 30/12/2021-CP Nguyễn Ngọc Thơ 23/02/2023 Đang xử lý
8 PAKN.2023.0052 Về việc giải quyết chế độ cho người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 20/02/2023 Đang xử lý
9 PAKN.2023.0053 Về việc giải quyết chế độ cho người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 20/02/2023 Đang xử lý
10 PAKN.20230104.0050 Hỏi về thủ tục xác nhận thân nhân người có công Nguyễn Hoàng Thuỷ Tiên 04/01/2023 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/104