BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0178 Chuyển chức danh nghề nghiệp Hà Thị Sọn 01/04/2024 Đã trả lời
2 PAKN.2024.0190 Đề nghị bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn xét chuyển chức danh nghề nghiệp cùng hạng. Võ Hoài Phương 03/04/2024 Đã trả lời
3 PAKN.2024.0192 Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp Phạm Thị Thu Thanh 03/04/2024 Đã trả lời
4 PAKN.2024.0195 Chuyển hạng chức danh nghề nghiệp Hà Thị Sọn 04/04/2024 Đã trả lời
5 PAKN.2024.0203 Chuyển ngạch nhân viên sang giảng viên giáo giáo dục nghề nghiệp Hoàng Minh Huấn 05/04/2024 Đã trả lời
6 PAKN.2024.0170 Trường cũ không xác nhận thông tin cho cựu sinh viên Nguyễn Văn Đức 27/03/2024 Đã trả lời
7 PAKN.2024.0257 Hỏi về chứng chỉ Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành GDNN Nguyễn Thị Việt Nga 24/04/2024 Đang xử lý
8 PAKN.20240423.0225 Về Ưu đãi người có công Nguyễn Xuân Hòa 23/04/2024 Đang xử lý
9 PAKN.20240423.0227 về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Huỳnh Phan Nhân 23/04/2024 Đang xử lý
10 PAKN.2024.0256 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Huỳnh Phan Nhân 23/04/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/227