BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20230422.0011 Về việc giải quyết chế độ đối với người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 22/04/2023 Đã trả lời
2 PAKN.20230519.0072 Hỏi về chế độ chính sách cho người có công "Dân công hoà tuyến " Đặng Quang Tài 19/05/2023 Đang xử lý
3 PAKN.20230518.0038 Về việc giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng. Nguyễn Vĩnh Phúc 18/05/2023 Đã trả lời
4 PAKN.20230517.0023 Về việc giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng. Nguyễn Vĩnh Phúc 17/05/2023 Đã trả lời
5 PAKN.20230424.0007 Về việc giải quyết chế độ tù đày cho Người tham gia kháng chiến. Nguyễn Vĩnh Phúc 24/04/2023 Đã trả lời
6 PAKN.20230421.0022 Về việc giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng. Nguyễn Vĩnh Phúc 21/04/2023 Đã trả lời
7 PAKN.20230628.0008 Về việc giải quyết chế độ đối với Người có công với cách mạng. Nguyễn Vĩnh Phúc 28/06/2023 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang