BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0333 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Công ty TNHH Tsuchiya TSCO (Hà Nội) 01/06/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2023.0343 Thân nhân người có công Nguyễn Thị Thanh Khéo 29/09/2023 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0271 Hồ sơ thờ cúng Liệt sĩ Cao Thu Hồng 18/07/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0402 Đột quỵ trong giờ làm việc có được tính là tai nạn lao động không? Hà Thương 29/06/2024 Đã trả lời
5 PAKN.2024.0394 Bồi thường tai nạn Lao động Nguyễn Chí Kiên 26/06/2024 Đã trả lời
6 PAKN.2024.0404 Bồi thường bệnh nghề nghiệp Phạm Ngát 30/06/2024 Đã trả lời
7 PAKN.2022.12324 Thời gian thôi hưởng trợ cấp hàng tháng người có công Nguyễn Thị Tâm 06/07/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2024.0403 Đề nghị hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự an thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Le Thị Ái Ngân 29/06/2024 Đang xử lý
9 PAKN.2024.0368 Thử việc Nguyễn Thanh Xuân 12/06/2024 Đang xử lý
10 PAKN.20240311.0164 Đề nghị hướng dẫn thay đổi thông tin người có công Lò Văn Xoa 11/03/2024 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/68